Categories
บริหารงานบุคคล

การอบรมเพื่อ พัฒนาพนักงาน ตามหลัก 70/20/10

หากคำจำกัดความของการอบรมพัฒนาบุคลากรคือการ พัฒนาพนักงาน ด้วยการจัดโครงการฝึกอบรม เพื่อเอื้ออำนวยประโยชน์ให้กับองค์การหรือหน่วยงานโดยต้องใช้ความรู้ความสามารถและทัศนคติของบุคลากรแล้วนั้น Trainer  ย่อมเป็นบุคคลสำคัญเปรียบเสมือนแรงผลักให้ การอบรมดกิดประสิทธิภาพมากที่สุด คุณสมบัติสำคัญที่ Trainer ที่ดีจะต้องมีก็คือ การเป็นผู้บริหารงานฝึกอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากการอบรมไม่ได้ขึ้นอยู่กับการอบรมเพียงอย่างเดียวเราจะมีวิธีไหนอีกบ้างที่จะพัฒนาศักยภาพพนักงานให้ได้ตามมาตรฐานที่บริษัทเราต้องการ

วันนี้เราจะขอพูดถึงหลักในการพัฒนาว่าด้วยหลัก 70:20:10 การพัฒนาพนักงาน (Talent Management)  เป็นนำหลักในการบริหารจัดการเวลามาพัฒนาและอบรมพนักงานในองค์กรให้เหมาะสม เป้าหมายเพื่อให้เกิด Innovation ในองค์กรกันนะค่ะ

หลักในการพัฒนา คือ 70/20/10 คือ

มอบหมายหน้าที่ งานที่ท้าทาย ที่มุ่งเพื่อการพัฒนา (Experiential Learning) ในอัตราส่วน 70%

การเรียนรู้ผ่าน Experiential Learning ในอัตราส่วน 70% นั้น เป็นวิธีการพัฒนาที่มุ่งเน้นไปที่การมอบหมายงานที่ท้าทาย ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนจากองค์กรเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับงานดังกล่าว การมอบหมายงานนี้เป็นไปเพื่อพัฒนาทักษะภาวะผู้นำ ผู้เข้าร่วมโครงการมีบทบาทหลักในการทำความเข้าใจความคาดหวังต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายของงาน ความสำเร็จ สิ่งที่จะต้องเรียนรู้ และวิธีการนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ รวมถึงวิธีการวัดผลสำเร็จ

  • จัดให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับคำแนะนำจากผู้บริหารระดับสูงหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เช่น มีพี่เลี้ยง (Coaching & Mentoring) ในอัตราส่วน 20%
  • เรียนรู้อย่างเป็นทางการ (Formal Learning) เช่น การเข้าอบรม ในอัตราส่วน 10%

อย่างไรก็ตามในการใช้ระบบนี้อย่างมีประสิทธิผล ผู้นำและหัวหน้างาน จำเป็นต้องเข้าใจนะคะ ว่าการเรียนรู้ของคน และกลยุทธ์การเรียนรู้ มากขึ้น (Learning Strategies) หรืออย่างน้อย มีทักษะการ Coach ขั้นพื้นฐาน สำหรับองค์กรที่มีผู้นำ ที่ต้องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาจำนวนมาก หรือไม่สะดวกกับการ Coach ตัวต่อตัวก็สามารถใช้กระ บวนการ Coach กลุ่มย่อยได้ค่ะ ซึ่งจะถือว่า เป็นการใช้เวลาบริหารอย่างคุ้มค่ามากขึ้น หากกิจกรรมนี้ มีผู้พัฒนาหลากหลายแผนก ก็จะได้ประโยชน์ ในด้านการพัฒนาการประสานงาน ระหว่างแผนกอีกด้วย นอกจากนี้การอบรมหรือ พัฒนาพนักงาน ด้วยวิธีนี้จะทำให้องค์กร พัฒนาไปสู่ business centric Approach มากขึ้น  ไม่ใช่แต่เพียงให้องค์กรเป็นศูนย์กลาง ให้ผู้เรียนคาดหวังหรือต้องการพัฒนาทุกอย่างเอง ตามแผนการอบรมและพัฒนาที่เคยวางแผนไว้ อย่างไรก้ดีสิ่งแรกที่ Trainer ควรรู้และตระหนัก ก็คือการวิเคราะห์ความต้องการของธุรกิจก่อน และมั่นใจว่าการเรียนรู้และพัฒนาใดๆ ควรสอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ และขั้นต่อไปจึงจะมาดูที่วิธีการถ่ายทอดให้ตรงกลุ่มผู้เรียนและค่อยปรับใหเหมาะกับกลุ่มต่างๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการ พัฒนาพนักงาน น่าจะดีกว่านะค่ะ

สนใจ ระบบเงินเดือน และโปรแกรมบริหารงานบุคคลออนไลน์ EZY-HR ติดต่อได้ที่นี่ http://www.ezy-hr.com/blog/