Categories
บริหารงานบุคคล

เทรนนิ่งอย่างไรให้เกิดประสิทธิผล

หากการ เทรนนิ่ง คือกระบวนการพัฒนาบุคคลากร ในด้านต่างๆตลอดจน การ ปรับปรุงพฤติกรรม อันนำม าซึ่งผลลัพธ์ที่ สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ขององค์กรที่ตั้งไว้ หรือถ้าจะให้เข้าใจกันง่ายๆ การ Train ก็คือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึงเป็นแรงผลักสำคัญ ให้องค์กรประสบผลสำเร็จ แต่การ อบรม (Train) กับ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development : HRD) ไม่ใช่เรื่องเดียวกัน แต่เป็นเรื่องที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน กล่าวคือการฝึกอบรม (Train) เป็นเพียงหนึ่งในหลายวิธีการในการพัฒนาบุคลากรขององค์กร แต่หากองค์กรไม่บริหารฝึกอบรมให้กับบุคลากรอย่างถูกต้อง และมีกระบวนการก็จะส่งผลกระทบต่อเรื่องดังต่อไปนี้

 1. ปริมาณผลผลิต
 2. คุณภาพของผลผลิต
 3. ต้นทุนของงาน
 4. การเกิดอุบัติเหตุอันจะส่งผลต่อการลดต้นทุนที่เกี่ยวข้อง
 5. อัตราการหมุนเวียนและการขาดงานของบุคลากร
เทรนนิ่งด้วยซอฟท์แวร์จัดการแบบบนอินเตอร์เน็ต

ทุกองค์กรจึงให้ความสำคัญ กับการอบรมอย่างไม่มีข้อสงสัย แต่จะทำอย่างไร ให้การอบรมเกิดประสิทธิภาพสูงสุด หลายองค์กรมีวิธีการที่แตกต่างกันไป ทั้งทำแบบสำรวจกลุ่มเป้าหมาย,จัดหลักสูตร ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ขององค์กร หรือจ้าง Instructor หรือผู้ฝึกอบรม ที่เก่งที่สุด ก็ยังไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ หากท่านกำลังประสบปัญหานี้ ลองย้อนกลับไปดูที่จุดเริ่มต้น ด้วยการตอบคำถามเหล่านี้ก่อน

 1. ทำไมจึงต้องจัดการฝึกอบรม แน่ใจแล้วใช่หรือไม่ ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นจะแก้ไขได้ด้วยการฝึกอบรม
 2. ใครเป็นกลุ่มบุคคลเป้าหมาย และใครเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องบ้าง
 3. จะฝึกอบรมไปเพื่ออะไร พฤติกรรมอะไรบ้างที่ต้องการจะให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
 4. จะฝึกอบรมในเรื่องอะไรบ้าง หลักสูตรฝึกอบรมจะเป็นอย่างไร
 5. จะฝึกอบรมอย่างไร มีความพร้อมในด้านใดบ้าง
 6. ฝึกอบรมแล้วได้ผล หรือเกิดการเปลี่ยนแปลง ตามวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมหรือไม่

นี่คือสิ่งแรกที่ Trainer ต้องให้ความสำคัญ คือการรู้ถึงความต้องการขององค์กร รู้ถึงวัตถุประสงค์หลักในการอบรม

วิธีการและกระบวนการในการฝึกอบรมที่ถูกต้องจะส่งผลสำเร็จให้

 1. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
 2. ช่วยส่งเสริมให้เกิดการประหยัด
 3. ช่วยลดระยะเวลาในการเรียนรู้งาน
 4. ช่วยลดภาระหน้าที่ของหัวหน้างาน
 5. ช่วยกระตุ้นบุคลากรให้ปฏิบัติงานเพื่อความก้าวหน้าของตน
 6. สามารถจัดทำประวัติการฝึกอบรมของผู้เข้าร่วมได้อย่างถูกต้อง

สรุปว่า เครื่องมือที่ถูกออกแบบ และนำมาใช้เพื่อพัฒนา ความสามารถและประสิทธิภาพ องการทำงานของพนักงานนั้น มิใช่เป็นเพียงแค่ การฝึกอบรมที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จะต้องรับผิดชอบ เท่านั้น ยังมีอีกเครื่องมือหนึ่งที่นอกเหนือ จากการฝึกอบรมนั่นก็คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่จะถูกนำมาใช้ โดยผู้บังคับบัญชาโดยตรง จะต้องเป็น บุคคลที่มีหน้าที่ ในการนำเครื่องมือต่าง ๆ ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มาใช้ในการปรับปรุง การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน ที่เชื่อมโยงผลผลิตที่เกิดขึ้นของพนักงาน เพื่อให้ต่อเนื่องไปยังผลผลิตของทีมงาน หน่วยงาน และผลผลิตขององค์กรในที่สุด

สนใจรายละเอียด โปรแกรมซอฟท์แวร์จัดการระบบเทรนนิ่ง EZY-TRAINING ติดต่อได้ที่นี่

บทความอื่นๆในซีรี่ส์ “ฝึกอบรม+เทรนนิ่ง อย่างมืออาชีพ”